VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E - SHOP www.dynamomarket.cz ( dále jen " VOP " )
 
 
1. PŘEDMĚT
 
1.1 . Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti objednavatele a společnosti DYNAMOmarket s.r.o.  sídlem : 619 00 Brno , Bohunická 67  IČO: 293 57 608 DIČ:CZ293 57 608 , zapsané v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C ,  vložka číslo 75001 ( dále jen " společnost Dynamomarket s.r.o. " nebo jen " Dynamomarket " ) při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetu , přes e - shop umístěn na internetové stránce www.dynamomarket.cz .
 
 
 
2. DEFINICE
 
2.1 . Pojmy definované v tomto článku 2. , mají pro účely těchto VOP následující význam :
 
2.2 . E - Shop . E - Shop je internetový obchod společnosti Dynamomarket umístěn na internetové stránce www.dynamomarket.cz umožňující nakupování zboží nabízeného Dynamomarket na uvedené stránce .

2.3 . Registrace . Registrace je vyplnění elektronického formuláře obsahujícího pole pro vyplnění údajů o objednateli včetně osobních údajů . Údaje označené hvězdičkou jsou povinné údaje, jejichž vyplnění je nezbytné pro úspěšnou registraci . Registrace není nezbytnou podmínkou využívání E -Shopu , avšak spojují se s ní určité výhody poskytované Dynamomarket ( slevy, pravidelné informování o slevách a akcích v prodejnách Dynamomarket ) .

2.4 . Objednatel . Objednatelem je fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží přes E - Shop a uzavřít s Dynamomarket kupní smlouvu ohledně zboží nabízeného přes na E - Shop , a která za tím účelem řádně vyplnila a přes E - Shop odeslala závaznou objednávku a předala ji společnosti Dynamo market s.r.o. . Za objednavatele právnickou osobu jedná její statutární orgán nebo zástupce .
2.5 . Oprávněná osoba . Oprávněnou osobou je osoba , odlišná od objednatele , uvedená v závazné objednávce jako osoba, které má být objednané zboží předáno .

2.6 . Objednávkový formulář . Objednávkový formulář je elektronický formulář obsahující osobní údaje objednavatele , příp . oprávněné osoby , označení objednaného zboží , kupní cenu objednaného zboží včetně DPH , místo dodání, způsob doručení ( přepravy) zboží a cenu za doručení ( přepravu ) zboží do místa dodání .

2.7 . Aktuální nabídka zboží. Aktuální nabídka zboží je nabídka zboží zveřejněna na internetové stránce www.dynamomarket.cz  , která obsahuje zejména textové označení výrobku (např. název , dekor , atd. . ) , A informaci o aktuální ceně . Změny aktuální nabídky zboží (včetně cenových změn ) jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na internetové stránce  www.dynamomarket.cz  . Na kupní smlouvy
uzavřené před příslušnou změnou aktuální nabídky zboží se tato změna nevztahuje . Zbožím jsou zejména interiérové dveře, podlahoviny a příslušenství .
 
 
 
3. Uzavírání kupní smlouvy
 
3.1 . K uzavření kupní smlouvy , na jejímž základě společnost Dynamo market s.r.o. dodá objednateli objednané zboží ( dále jen " Kupní smlouva " ) dochází na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy , kterým je závazná objednávka objednavatele a písemného přijetí návrhu na uzavření smlouvy ze strany společnosti Dynamo market s.r.o. .
 
3.2 . Návrh na uzavření smlouvy ( objednávka ) . Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka objednavatele adresována společnosti Dynamo market s.r.o. . Objednávku lze uskutečnit zejména vyplněním objednávkového formuláře na internetové stránce www.dynamomarket.cz a jeho odesláním přes E - Shop .
 
3.3 . Objednávka obsahuje také:
 • 1. prohlášení potvrzující , že se objednatel seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a plně s nimi souhlasí ,
 • 2. prohlášení o tom, že byl poučen o možnosti odstoupit od smlouvy ,
 • 3. udělení bezvýhradného souhlasu s použitím svých osobních údajů v souladu se zákonem č. . 428/2002 Sb . o ochraně osobních údajů pro interní účely společnosti DKP ,
 • 4. prohlášení, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé .
 
3.4 . Návrh na uzavření smlouvy zaniká :
 • 1. odmítnutím návrhu objednavatele ze strany DKP ,
 
2. marným uplynutím 5 - ti denní lhůty pro přijetí návrhu
 
3.5 . Přijetí návrhu na uzavření smlouvy. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy je včasné písemné prohlášení společnosti DKP adresované objednateli , ve kterém společnost DKP potvrzuje, že návrh objednatele na uzavření smlouvy přijímá . Včasné přijetí návrhu nabývá účinnosti okamžikem doručení přijetí návrhu objednateli na E - mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři . Mlčení nebo nečinnost společnosti DKP neznamenají přijetí návrhu.
 
3.6 . Objednavatel nemá nárok na uzavření Kupní smlouvy . Společnost DKP je oprávněna odmítnout návrh na uzavření smlouvy i mlčky , resp . bez uvedení důvodu .
 
3.7 . Okamžik uzavření Kupní smlouvy . Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti , tedy okamžikem doručení přijetí návrhu objednateli . Předmětem uzavřené Kupní smlouvy je závazek DKP dodat objednateli zboží do určeného místa dodání a závazek objednatele zboží v místě dodání v dohodnutém čase převzít a zaplatit za něj kupní cenu a přepravné.
 
3.8 . Změna objednávky po uzavření Kupní smlouvy . Jakákoliv změna objednávky po uzavření Kupní smlouvy je návrhem na změnu obsahu Kupní smlouvy a je možná pouze po vzájemné dohodě objednavatele a společnosti DKP . Návrh na změnu obsahu Kupní smlouvy není společnost DKP povinna přijmout .
 
 
 
4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ
 
4.1 . Kupní cena za objednané zboží je uvedena v aktuální nabídce , v objednávce , jakož i v potvrzení objednávky, které je přijetím návrhu na uzavření smlouvy ze strany DKP . Kupní cena vždy zahrnuje DPH a je stanovena v měně Euro .
 
4.2 . Kupní cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží ze skladu DKP do místa dodání , které budou objednateli účtovány zvlášť podle způsobu dopravy zboží do místa dodání, který si objednatel zvolil .
 
4.3 . Po uzavření Kupní smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit kupní ceně společnosti DKP a to jedním z následujících způsobů, z nichž je objednatel oprávněn vybrat si při objednávání zboží :
 • 1. platba na účet společnosti DKP platební kartou před dodáním zboží
 • 2. platba na účet společnosti DKP prostřednictvím online platebních nástrojů bank (např. Tatra Pay , Sporo Pay , e - platbami UCB , ..)
 • 3. dobírka - platba v hotovosti při převzetí zboží :
 
• 1. platba prostřednictvím České pošty ( " na dobírku " ) při převzetí zboží
 • 2. platba kurýrovi při převzetí zboží
 
4.4 . Závazek objednavatele zaplatit kupní cenu je splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet společnosti DKP uveden v potvrzení objednávky. Při platbě na účet společnosti DKP se objednatel zavazuje uvést správný variabilní symbol uveden v potvrzení objednávky. Objednatel bere na vědomí , že v případě uvedení nesprávného variabilního symbolu nemusí elektronický systém přiřadit připsanou platbu k jeho objednávce .
 
 
 
5. ČAS DODÁNÍ ( DODACÍ LHŮTA )
 
5.1 . Dodací lhůta , ve které je společnost DKP povinna dodat objednateli zboží je uvedena v potvrzení objednávky. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, zavazuje se společnost DKP dodat ( zboží který má skladem) objednateli v nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky .
 
5.2 . S různými způsoby dodání zboží, resp . jeho přepravy do místa dodání se spojují odlišné dodací lhůty . Při výběru způsobu dodání zboží je objednateli poskytnuta vždy informace , jaká dodací lhůta se s daným způsobem přepravy zpravidla spojuje.
 
5.3 . Při výběru způsobu zaplacení kupní ceny na účet společnosti Dynamo market s.r.o. počíná dodací lhůta běžet od připsání kupní ceny na účet společnosti Dynamo market s.r.o. za podmínky , že objednatel při placení uvedl správný variabilní symbol . V případě uvedení nesprávného variabilního symbolu počíná dodací lhůta běžet až od přiřazení platby k objednávce objednavatele .
 
 
 
6. MÍSTO DODÁNÍ
 
6.1 . Místem dodání je adresa, kterou objednatel uvedl v objednávce jako místo dodání a společnost DYNAMO market, Bohunická  67 , Brno ji jako místo dodání potvrdila .
 
 
 
7. ZPŮSOB PŘEPRAVY ZBOŽÍ DO MÍSTA DODÁNÍ
 
7.1 . Způsob přepravy zboží do místa dodání si může objednatel vybrat v procesu objednávání zboží po označení zboží a zadání místa dodání .
 
7.2 . Způsoby přepravy zboží do místa dodání jsou :
 • 1.Poštová přeprava ( " na dobírku " )
 • 2. Přeprava poslem do 3 dnů .
 • 3. Vlastními vozidly v rámci ČR , po zpevněných a zakreslených silničních komunikacích . Při nákupu zboží nad 15 000 Kč doprava v ČR zdarma . O rozvozu zboží se kupující dozví minimálně 1-2 dny předem prostřednictvím e - mailem , telefonicky . Řidič přepravního vozidla upřesní čas vykládky .
 
7.3 . Informace o ceně přepravy ( přepravné) a obvyklém čase trvání přepravy do místa dodání je vždy uvedena u konkrétního druhu přepravy zboží.
 
 
 
8. DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
8.1 . Závazek společnosti DKP dodat zboží je splněn předáním objednaného zboží objednateli v místě dodání . Dodání a převzetí zboží je objednatel povinen písemně potvrdit v dodacím listu , jehož jedno vyhotovení zároveň obdrží . Spolu s dodacím listem obdrží objednatel účetní doklad , který zároveň slouží jako záruční list .
 
8.2 . Závazek společnosti DKP dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že společnost DKP byla připravena předat zboží objednateli v dohodnutém místě a čase , resp . pokud mu v něm umožní převzetí zboží a objednatel si nepřevzal zboží z jiných důvodů než jsou důvody na straně společnosti DKP .
 
8.3 . V případě, že si objednatel zboží nepřevezme a zboží se vrátí společnosti Dynamo market zpět , je společnost Dynamo market s.r.o.oprávněna odstoupit od kupní smlouvy a od objednatele požadovat náhradu nákladů na přepravu a balné související s neúspěšným dodáním zboží.
 
8.4 . Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat obal na výrobku, pokud má zboží poškozený obal na výrobku je kupující povinen tuto skutečnost oznámit řidiči přepravního vozidla. V případě poškození zboží , zapíše tuto skutečnost kupující do dodacího listu - za asistence našeho řidiče .
 
8.5 . Objednatel je povinen si zajistit složení zboží z korby vozu jinak dodavatel bude účtovat vykládku zboží podle náročnosti vykládky v ceně od 500 do 1500Kč  / paleta . V případě závažných překážek může dodavatel odmítnout zboží vyložit . Nevyložené zboží nemá vliv na povinnost úhrady dopravy zboží a nákladů na odvoz a uskladnění zboží .
 
 
 
9. ODPOVĚDNOST ZA VADY
 
9.1 . Společnost Dynamo market s.r.o.odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí objednatelem a také za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době ( záruka ) . Záruční doba je 24 měsíců . Jako záručním list slouží účetní doklad .
 
9.2 . Podrobnosti o právech objednavatele vyplývajících z odpovědnosti za vady a postup při reklamaci zboží upravuje reklamační řád , který tvoří nedílnou součást těchto VOP .
 
 
 
10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
10.1 . Odstoupení objednavatele od Kupní smlouvy . Ve smyslu § 9 a násl . zákona 108/2000 CFU je objednatel i bez uvedení důvodu oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího uzavření . Včasné odstoupení podle tohoto bodu je účinné dnem, kdy je odstoupení doručeno společnosti Dynamo market . Odstoupení od smlouvy musí být písemné , jinak je neplatné . Odstoupením objednatele od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší . Společnost Dynamo market s.r.o. je povinna :
 • 1. převzít zboží zpět od objednatele , přičemž objednatel je povinen předat zboží na kterékoliv prodejně Dynamo market , nebo jej zaslat společnosti Dynamo market s.r.o. na vlastní náklady ,
 • 2. vrátit objednateli nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy kupní cenu zaplacenou za zboží , avšak vždy až po vrácení nepoškozeného zboží.
 
10.2 . Odstoupení společnosti Dynamo market s.r.o. od Kupní smlouvy . Společnost  Dynamo market s.r.o. je oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy zejména z následujících důvodů:
 • 1. pokud při platbě na účet společnosti Dynamo market objednatel nezaplatil kupní cenu ve lhůtě 7 dnů od potvrzení objednávky,
 • 2. pokud objednatel nepřevezme objednané zboží od kurýra v dohodnutém termínu z jiných důvodů než jsou důvody na straně společnosti DKP ,
 • 3. pokud objednatel nepřevezme objednané zboží na příslušné poště ve stanovené odběrní lhůtě 18 dnů ,
 • 4. pokud i přes veškeré úsilí společnosti DKP , které lze od ní požadovat, není společnost DKP schopna dodat zboží , zejména z důvodu , že zboží bylo vyprodáno , už se nevyrábí nebo nedodává a není v možnostech DKP jinak ho pořídit,
 • 5. pokud se výrazným způsobem změnila cena, za kterou společnost DKP zboží nakupuje.
 
10.3 . Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy je odstoupení doručeno druhé straně . Pro písemné odstoupení postačuje doručení odstoupení ve formě E - mailu.
 
10.4 . Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku společnosti DKP na náhradu škody způsobené na zboží a jeho obalu ani nároku na náhradu nákladů DKP vynaložených v souvislosti s marným pokusem o dodání zboží objednateli .
 
10.5 . Případné své nároky vůči objednateli je společnost DKP oprávněna uspokojit z peněžních prostředků zaplacených objednatelem a vrátit mu částku sníženou o své nároky.
 
 
 
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VOP
 
11.1 . Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2011
 
11.2 . Jakékoliv změny těchto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.dynamomarket.cz
 
11.3 . Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy ( tj. obsahem objednávky a potvrzení objednávky ) , ustanoveními těchto VOP , příslušnými ustanoveními občanského zákoníku , přičemž ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP a alternativními ustanoveními obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto VOP mají přednost před dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů .
 
11.4 . V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným , neúčinným a / nebo nevykonatelným , není tím dotčena platnost, účinnost a / nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto VOP , pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení . Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po tom, jak zjistí, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP je neplatné , neúčinné a / nebo nevykonatelné , nahradit dotčena ustanovení ustanovením novým platným ustanovením, jehož obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení .